Gratis verzending vanaf € 99,-
Alle stoffen worden verkocht per 10 cm
Go outside and shape the world!
Gesloten op woe 1/5

Privacy Policy

Privacy verklaring webshop  

Wie zijn wij?  

BV DE CRAEMER
Het Motief - stoffenhuis
Gistelse Steenweg 73
8200 Brugge
België
BTW BE 0755.686.814
[email protected]

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking, met name het verzamelen, het beheer en gebruik, van uw persoonsgegevens als Het Motief - stoffenhuis.

Onder persoonsgegevens verstaan wij alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betreffend gegevens die u ons zelf heeft bezorgd, die wij aan u toewijzen voor het gebruik van onze producten en/of diensten, die we verkrijgen door het gebruik van onze producten en/of diensten.

Het gaat over gegevens om u te identificeren (naam, adres, klantnummer, rekeningnummer…), om u te contacteren ( adres, telefoon- of gsmnummer, fax, e-mail, gebruikersnaam, identificatiegegevens over de toestellen die u gebruikt…) en om u correct van dienst te kunnen zijn (welke producten of diensten u gebruikt, voorkeuren en interesses, activiteit, feedback…).

 

Verwerkingsdoeleinden   

Persoonsgegevens worden voor diverse doeleinden verwerkt. Wij waken er echter over dat wij enkel de gegevens verzamelen en verwerken die toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Wij gebruiken aldus uw persoonsgegevens:

  1. Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
  2. Indien wij hiertoe toestemming van u hebben gekregen. U bent hierin uiteraard te allen tijde vrij. Wenst u uw toestemming in te trekken dan kan u hiervoor contact opnemen via de geijkte kanalen;
  3. Voor de uitvoering van een overeenkomst en/of om te kunnen beoordelen of een contract of dienst kan worden afgesloten
  4. Als wij daartoe ee ngerechtvaardigd belang hebben (verwerking voor onderzoeksdoeleinden, geschillenbeheer en juridische risisco’s, klachtenmanagement en dienst na verkoop, uitoefenen en vrijwaring van onze rechten, …). Daarbij letten wij erop dat in elk geval het evenwicht tussen die gerechtvaardigde belangen en de impact op uw privacy niet wordt verstoord.

 

Rechtsgronden voor de verwerking 

Intern nemen wij Het Motief - stoffenhuis de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en dit zowel in onze kantoren en/of via onze website. Zo hebben we bijvoorbeeld de nodige firewalls in dienst die externe toegang van buitenaf beveiligen, wordt een stringent paswoordbeleid toegepast. Wij zien er op toe dat onze medewerkers en verwerkers alleen over de nodige gegevens beschikken die zij nodig hebben in de uitvoering van hun opdracht en zij die gegevens op een veilige en vertrouwelijke manier behandelen.

Als u klant bij ons bent, slaan we ook uw contact- en facturatiegegevens op. Die gegevens zijn nodig om de samenwerking vlot te laten verlopen.

 

Overmaken aan derden 

Enkel Het Motief - stoffenhuis gebruikt uw gegevens. Wij delen uw data dus NIET met derden.

 

Bewaarperiode 

Persoonsgegevens mogen uiteraard niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is in functie van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De bewaartermijn kan in die optiek dan ook, afhankelijk van het doeleinde, verschillen.

 

Wat zijn uw rechten? 

  1. Recht op inzage en rechtzetting, wijzigingen of verwijderen van gegevens

U beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige gegevens kan u laten wijzigen of verwijderen.

  1. Recht om te worden vergeten

U heeft het recht uw gegevens te laten verwijderen uit onze databases.

  1. Recht om klacht in te dienen

Indien u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerkt hebben, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie: https://www.privacycommission.be/nl   

 

Deze versie van de privacyverklaring werd op 12/2/2021 het laatst gewijzigd.

/ - Reviews @
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Wil je hier meer over weten? Kijk dan even onderaan de webpagina en klik op: 'Cookie policy' Manage cookies